JURIDISK BISTANDRETTSHJELP — dannet i internasjonale forbindelser den system av normative og organisatoriske, juridiske midler som brukes i samarbeid med Stater i området for gjensidig assistanse i sivil, familie og straffesaker krever å ta av prosessuelle handlinger på territoriet til mer enn ett land. I hjertet av dette systemet er basert på bilaterale og multilaterale avtaler som regulerer beskyttelse av temaer som er av loven, bestemmer kompetansen til domstolene for å håndtere konflikter av ulike kategorier og rettslige systemer, respekt for de prosessuelle rettigheter for utlendinger, statsløse personer og to statsborgere; slike avtaler er regulert av anerkjennelse av gyldigheten av ulike dokumenter (sertifikater, vitnemål, m.m.), håndhevelse av rettskjennelser, i forbindelse med tvister, forsendelse av dokumenter knyttet til utlevering av kriminelle (utlevering), osv. er part i flere multilaterale og bilaterale avtaler.