JURIDISK BISTANDRETTSHJELP — dannet i internasjonale forbindelser den system av normative og organisatoriske, juridiske midler som brukes i samarbeid med Stater i området for gjensidig assistanse i sivil, familie og straffesaker krever å ta av prosessuelle handlinger på territoriet til mer enn ett land

er part i flere multilaterale og bilaterale avtaler